Elektrickou energii lidé využívají teprve necelé dvě stovky let

Nebýt schopných vynálezců, kteří se prodírali vzhůru trnitou cestou, a kteří nehleděli na svůj vlastní prospěch a počínali si tak, aby přinesli lidstvu nové poznatky, bychom dnes ještě prali prádlo na valše a jezdili tak maximálně na koňském hřbetu. Život v souladu s přírodou má něco do sebe, ale málokdo by si takový život dokázal představit v konkrétní podobě.
Lidské poznání ohledně principů a mechanismů vzniku a výroby elektrické energie nemá zas tak dlouhou historii. Souvisí s prvními objevy v 18. století a její praktické využívání pak s průmyslovou revolucí na konci 19. století
velký blesk

Elektromagnetické pole

Významný objev, ve světě techniky jeden z nejvýznamnějších vůbec, je vzájemná souvislost elektřiny a magnetismu. Každý vodič, kterým prochází elektrický proud, tvoří kolem sebe magnetické pole. A nejen vodič, v podstatě každá elektricky nabitá částice tu schopnost má. Tato základní vlastnost obou živlů se projevuje i opačným způsobem, tedy pokud budeme měnit intenzitu magnetického pole, tak se v kovovém vodiči bude tzv. indukovat elektrický proud. Elektřina a magnetismus tedy na sebe působí navzájem a obě síly nelze od sebe oddělit. Veškeré současné vědecké i praktické využití elektrické energie stojí a padá na těchto principech, tedy na poznání, že elektřina a magnetismus jsou společným elektromagnetickým polem.
Prapůvodním otcem teorie elektromagnetického pole byl vědec jménem Maxwell. Teprve na základě jeho poznatků spatřila světlo světa tzv. Einsteinova speciální teorie relativity. Na té také buduje dnešní kvantová teorie princip tzv. permanentního magnetu.
elektrické napětí

Jak vzniká elektrický obvod?

Potřebujeme k němu elektrický spotřebič, zdroj napětí (elektromotorického) a příslušné kovové elektrické vodiče. Kdybychom spojili pouze zdroj s vodičem, došlo by ke zkratu, tím se i prudce změní intenzita magnetického pole, tedy nejen intenzita elektrického proudu. Zkrat pak způsobuje doprovodné jevy, jakými je např. elektrický oblouk a požár. Elektrické obvody se proti zkratu chrání jističi, pojistkami, motorovým jističem, anebo nadproudovou ochranou.

V principu existují pouze dva druhy elektrických obvodů

Paralelní obvod je rozveden po jednotlivých uzlech, kdy má každá součástka v obvodu svůj vlastní uzel (větev).
Sériový obvod – tehdy jsou na jednom vodiči za sebou zapojeny všechny součástky v elektrickém obvodu.
Průchod elektrického proudu je v každém obvodu jiný a vztahy mezi proudem a napětím v nich definují tzv. Kirhoffovy zákony.